Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

mp3: Neon Indian – „Hex Girlfriend”

Do sieci trafił właśnie kolejny fragment Era Extraña. Premiera oczekiwanego w napięciu drugiego krążka Neon Indian już 13 września, a tymczasem zostaje słuchać piosenki „Hex Girlfriend”, nagrania trochę odmiennego od muzyki, do której Alan Palomo zdążył nas przyzwyczaić.

Neon Indian – „Hex Girlfriend”

Powiązane wpisy:

mp3: Neon Indian – „Fallout”

Po dwóch krótkich i mało piosenkowych teaserach, w końcu mamy okazję posłuchać czegoś konkretniejszego z nadchodzącego albumu Neon Indian. Piosenka nazywa się „Fallout”. Premiera drugiego albumu Alana Palomo zatytułowanego Era Extraña 13 września.

Neon Indian – „Fallout”

Czytaj również:

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl