Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Evangelista po raz trzeci

Jesienią Carla Bozulich powróci z trzecim albumem wydanym pod szyldem Evangelista. Album In Animal Tongue trafi do sklepów 20 września za pośrednictwem Constellation Records w standardowych trzech formatach – CD, LP (180g) oraz cyfrowym. Wytwórnia udostępniła w sieci utwór otwierający płytę – Artificial Lamb.  Możecie go posłuchać poniżej lub pobrać bezpośrednio pod tym linkiem.

Ostatni album Evangelisty, Prince of Truth ukazał się w 2009 roku. W ramach trasy promocyjnej artystka odwiedziła Polskę grając w Poznaniu i Warszawie.

Lista utworów:

1. „Artificial Lamb”
2. „In Animal Tongue”
3. „Black Jesus”
4. „Bells Ring Fire”
5. „Hands of Leather”
6. „Tunnel to the Stars”
7. „Die Alone”
8. „Enter the Prince”
9. „Hatching”

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl