Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

„Cosmogony” Björk na dzień przed premierą

Jutro oficjalna premiera „Cosmogony”, drugiego fragmentu z Biophilii nadchodzącego albumu Björk. Piosenki posłuchać możecie już dzisiaj.

Singlowi towarzyszyć będzie pojawienie się w sprzedaży aplikacji-matki, która pozwoli na zarządzanie pozostałymi częściami projektu pojawiającymi się w kolejnych miesiącach. Poniżej screeny multimedialnego dodatku, który poza interaktywnymi wizualizacjami wpływającymi na brzmienie utworów będzie zawierał takie rzeczy jak wersje karaoke, teksty piosenek czy eseje traktujące o tematach poruszanych w piosenkach.

Premiera albumu w tradycyjnej formie 26 września nakładem One Little Indian.

Björk – „Cosmogony”


Czytaj również:

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl