Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

#7 pobieraj / słuchaj

Hellow Dog, The Spouds, Lora Lie, Kirk, Paul McCartney, The Weeknd, The xx, Cut Copy, Yo La Tengo, Justice i inni.

#4 pobieraj / słuchaj

Po krótkiej przerwie wracamy z dużą dawką muzyki do pobrania. Z polskich mp3 mamy dla Was Jacaszka i debiutantów: Zetpanowie i Neurasja. Za granicą mnóstwo nagrań od The National i Ryana Adamsa, EP-ka Ólafura Arnaldsa, nowy singiel Kate Bush, sesje Alexi Murdocha, DM Stitha i Jasona Webleya, a także całkiem świeży koncert The Antlers.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl